• Български
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Home News Профил-И ООД сключи договор по програма "Иновации и Конкурентоспособност"
Профил-И ООД сключи договор по програма "Иновации и Конкурентоспособност" Print E-mail

 

 

  EU.jpg   logo_bg_right.jpg

 

“ПРОФИЛ-И”  ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0039-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност на ПРОФИЛ-И ООД" по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 545 223.00  лв. (330 850.68 лв. - европейско и 58 385.42 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца. 

Основната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на енергийната ефективност на ПРОФИЛ-И ООД чрез подмяна на част от съществуващо технологично оборудване, като бъде закупено ново оборудване с по-големи технологични възможности, интегрира се система за оползотворяване на отпадна топлина и система за мониторинг на енергопотреблението. Специфичните цели на проекта са:

-Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване;

-Намаляване на производствените разходи вследствие на намаленото енергопотребление;

-Намаляване на отделяните въглеродни емисии;

-Повишаване на качеството на произвежданите продукти.

Дата: 16.08.2017 г.